Historia obrazu "Mater Vitae"

1. Wprowadzenie

        Obraz " Mater Vitae" powstał w Misji Św. Wojciecha i bratniej Misji Św. Maksymiliana, w których duchową pieczę nad tymi wspólnotami sprawują już od wielu lat Ojcowie Franciszkanie Konwentualni .Obraz ten wspólnoty  przyjęły z radością. 

        W dniu 21 kwietnia 1996 uroczyście poświęcono obraz "Mater Vitae". Dzień ten stał się inauguracją zaprogramowanego przygotowania wspólnot do świętowania Jubileuszu 1000-lecia męczeńskiej śmierci Św. Wojciecha, patrona Polski i przemożnego orędownika wiary naszej misji.

         Wspomniany obraz namalował artysta Stanisław Konarz-Konarzewski z naszej Wspólnoty. Obraz "Mater Vitae" stanowi odpowiedż na pragnienie wierzących serc, młodych i dzietnych rodzin na emigracji. Rodziny oddalone od najbliższych i własnego kraju pragną modlić się do "naszej " Matki Życia, bliskiej wszystkim nam -Matki Jezusa. 

        Teologiczne treści obrazu, jego doniosłość duszpasterska wynikają z odczytania znaków czasu w nauce Kościoła naszego pokolenia. Bezpośrednią inspiracją "kształtu duchowego" obrazu stała się encyklika Jana Pawła II  "Ewangelia życia". 

        Niniejszym pragniemy nakreślić zarówno genezę obrazu "Mater Vitae", jego nazwę, zaprezentować autora-artystę i przedstawić troskę o czystość kultu, by go ożywić, pogłębić  aż do całkowitego zawierzenia Matce Życia naszego życia indywidualnego, rodzinnego i wspólnotowego, pozostając zawsze w jedności, miłości i odpowiedzialności za święty nasz Kościół Bożego Ludu Życia-dla Życia.

2. Geneza obrazu

2.1.Idea obrazu

        Obraz nie zrodził się z objawień prywatnych nikogo z nas. Idea takiego obrazu kształtowała się na przestrzeni kilku lat ze studium, medytacji i zbiorowych modlitw. Jest odpowiedzią na "objawienie się" Kościoła w dniach "Nowych Zielonych Świąt" - czyli Soboru Watykańskiego II, a szczególnie VIII rozdzia u  Lumen Gentium -" O Błogosławionej Maryi Bożej Rodzicielce w tajemnicy Chrystusa i Kościoła". Rozdział ten nazywany jest jako "Magna Carta" mariologii naszej epoki. 

        Obraz Matki Życia w aspekcie pastoralnym jest odpowiedzią na nauczenie Jana Pawła II w jego epokowych dokumentach jak Redemptoris Mater  oraz w innych rozważaniach duszpasterskich: w mistyce głębi i prostocie modlitw. 

Po wielu dyskusjach z malarzem na temat jaka ma być nasza "Mater Vitae" pielgrzymującego, emigracyjnego ludu, doszliśmy do wniosku że, ma to być Madonna Maryja, pokorna Służebnica Pana, wielbiąca Wszechmogącego za wielkie rzeczy, które Jej i przez Nią uczynił. Jest to niewiasta odziana w słońce z wizji Św. Jana, w stroju Izraelitek jej pokolenia. Matka Życia w tym obrazie to skromna , cicha jak głębia modlitwy, przynosząca nam dzieje Syna i ludzi z nim związanych- Misterium życia Jezusa, misterium Jego Kościoła.

2.2.Nazwa obrazu

        Tytuł Mater Vitae zaczerpnięty został z encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae. Nowy Testament nie używa wprost i wyrażnie tej nazwy w odniesieniu do Maryi. Podobnie zresztą jak nie ma w Bibli terminu "Evangelium Vitae". Można jednak znależć treści określające Maryję jako Matkę Życia w sposób ukryty (implicite) np: Ewa matka żyjących-Maryja nowa Ewa; Jezus: "Ja jestem życiem" - Maryja Matka Jezusa - Matką Życia. Podobnie można odnależć powyższe określenia w tradycji patrystycznej np: (Św. Ambroży, Augustyn, Epifaniusz).

3.Artysta malarz   STANISłAW KONARZ-KONARZEWSKI urodził się w 1914r. w Warszawie. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Krzemieńcu na Podolu. Kresy przez swoją specyficzną atmosferę, którą tworzyły przenikające się wzajemnie kultury różnych nacji, ukształtowały psychikę przyszłego artysty. Studia malarskie odbył w Krakowie, a następnie w Monachium i Paryżu. Dwa wydarzenia naznaczyły Stanisława Konarz-Konarzewskiego na całe życie: pierwsze to kilkumiesięczne więzienie w Berezie Kartuzkiej w 1935 roku za przemówienie nad grobem zabitego robotnika, we Lwowie, drugie to aresztowanie i 10-letnia zsyłka do Górnouralskiego więzienia za działalność w AK. W tym czasie została zamordowana przez SB w sosnowieckim więzieniu pierwsza żona artysty. 

        W twórczości artystycznej Konarz-Konarzewskiego dominuje tematyka historyczna, obyczajowa i biblijna. Cykle jego obrazów  są poświęcone  historii i martyrologii narodu polskiego, Żydów polskich, Rusi Kijowskiej i obyczajom staropolskim. Technika malarska którą się posługuje to miniatura iluminowana wykonana temperą na papierze z zastosowaniem specyficznej stylizacji i symboliki. W dorobku artysty są  prace monumentalne w różnych kościołach parafialnych w Polsce. 

        Artysta jest laureatem pięciu złotych medali i pięciu Grand Prix na międzynarodowych i indywidualnych wystawach. 

        Wspólnota Misji Św. Wojciecha z głęboką wdzięcznością podziękowała artyście za dar obrazu "Mater Vitae".

4.Aspekt duszpasterski kultu Matki Życia

         Gorąco pragniemy i bezgranicznie zawierzamy Bogurodzicy Dziewicy naszej Matce Życia, by duszpasterze, animatorzy grup modlitewnych i wszyscy wierzący z miłością oddawali zawsze cześć i głosili chwałę Bogarodzicy Dziewicy, oraz we właściwy sposób wyjaśniali dary i przywileje Najświętszej Matki Boga- Człowieka, które zawsze odnoszą się do Chrystusa, będącego żródłem życia, prawdy, świętości i pobożności. 

        Obecność Matki Życia odzianej w słońce i zdobnej Ewangelią  winna być przyjęta przez Wspólnoty jako dar wszechmogącego Boga, który miłuje życie. 

        Jej bowiem obecność ukazana w naszym obrazie,  dla emigracyjnych pielgrzymów winna przez rodzinne modlitwy, zaowocować tchnieniem życia wiernych którzy na stałe utrwalą i umocnią znamiona właściwej duchowości pokoleń we wspólnotach Kosciołów lokalnych.

4.1.Zasady kultu

        Kult maryjny winien być ożywiony, pogłębiony a nade wszystko poprawny. 

        Ojciec Św. Paweł VI w adhortacji   apostolskiej Marialis Cultus z 2 lutego 1974r. daje następujące duszpasterskie wytyczne:

  • Pobożność maryjna musi mieć charakter trynitarny "do Ojca przez Syna w Duchu Świętym". Cześć Matki Najświętszej ujawnia nam piękną prawdę o Bogu Trójosobowym, wielkim i miłosiernym, kochającym  bezinteresownie, zawsze godnym czci najwyższej.
  • Pobożność maryjna winna być zawsze związana z Chrystusem, który nierozdzielnie włączył swoją Matkę w Boży plan zbawienia człowieka.
  • Pobożność maryjna winna przypominać więż Maryi z Duchem Świętym. Maryja od chwili swego Niepokalanego Poczęcia poprzez Zwiastowanie, Wieczernik i całe dzieje Kościoła aż dodopełnienia się historii zbawienia jest Ducha czystą Oblubienicą i żywą świątynią świętości darów, tak bardzo potrzebnych wierzącym w dojrzewaniu chrześcijańskim i służbie Kościołowi.
  • Pobożność maryjna winna wypowiadać się w tajemnicy Kościoła. Matka Bo a jest przecież pierwszą chrześcijanką, która uwierzyła, jego najznakomitszą cząstką,pierwowzorem i Matką. Dlatego należy się Jej cześć szczególna, zupełnie wyjątkowa, zawsze jednak w miłości i wierności Kościołowi.
  • Pobożność maryjna winna być zawsze harmonijnie  podporządkowana świetęj liturgii: czerpie natchnienie z Pisma Świętego, słuchania Słowa Bożego, rozważania, a z drugiej strony ubogaca i karmi świętą liturgię Kościoła, która zawsze zanurza nas w najświętszych tajemnicach życia, męki i zmartwychwstania Pana.
  • Pobożność maryjna winna nas uwrażliwiać na potrzeby braci i sióstr tej samej wiary, a równocześnie z godnością i szacunkiem odnosić się do tych, którzy inaczej się modlą oraz modlić się za tych, którzy szczerym sercem poszukują Boga.
  • Pobożność maryjna oparta na głębokiej wierze, szczerej miłości i bezgranicznej nadziei oraz wierności Kościołowi winna kształtować chrześcijańskie postawy zdolne oprzeć się cywilizacji  śmierci, a urzeczywistniać kulturę życia od jego poczęcia aż do naturalnej godziny śmierci. Modlący się do Matki pełnej łaski i Matki Życia winni najchętniej pielgrzymować do sanktuarium własnego sumienia w blasku prawdy.  "Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka , gdzie przebywa on  sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa".
  • Pobożność maryjna bierze przykład od Maryi, pokornej służebnicy Pana, Nauczycielki i Wychowawczyni wierzących, którzy stanowią nasz Chrystusowy Kościół. Bogarodzicę czcimy wówczas, gdy Ją wzywamy, sławimy, pozdrawiamy  i naśladujemy.

Chcielibyśmy aby uroczystości związane z Matką Życia włączyć w Święto Zwiastowania N.M.P. 25 marca.

5."Mater Vitae" a dziedzictwo Św. Wojciecha

        Nasza "Mater Vitae" zakorzeniona jest w 1000-letniej  narodowej tradycji potęgi, świętości i chwały w Bogarodzicy Wojciechowej. Pamięć własnych korzeni i świadomość świetlanych dziejów  od wieków związanych z Bogurodzicą Królową Polski pozwala nam rozeznać co stanowi duszę chrześcijańską narodu a co jest przemijającą modą, co należy twórczo dopełniać, a co odrzucić jako obce i złudne. 

        W kontekście jubileuszu Św. Wojciecha przyzywanie Maryi danej narodowi polskiemu jako " przedziwną pomoc i obronę, by religia cieszyła się nieustannie wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju"  staje się naglącym wołaniem do rodaków zarówno w Kraju jak i na emigracji. Jubileusz 1000-lecia męczeńskiej śmierci Świętego Patrona Wojciecha ma wyrażnie ukazać chrześcijańskie korzenie dziejów naszego narodu, w których obecne pokolenie odnajduje  swoją tożsamość

6.Zakończenie

        Tak więc "Mater Vitae" jest odpowiedzią wierzących na wezwanie Kościoła zawarte w "Evangelium Vitae": byśmy otwarcie i z miłością głosili i przyjęli Ewangelię Życia, wysławiali Ją z wdzięcznością oraz odważnie świadczyli o Niej życiem. 

        Obchody 1000-lecia męczeńskiej śmierci Świętego Wojciecha, Patrona naszej Misji stały się bezpośrednią inspiracją, by przez pielgrzymowanie Bogurodzicy, Matki Życia w rodzinach emigracyjnych ożywić i pogłębić wiarę, nadzieję i miłość zakorzenione w rodowodzie Kościoła i Narodu. 

        Wizja kultu Matki Życia w aspekcie pastoralnym ma przygotować wspólnoty wierzących do Wielkiego Jubileuszu Boga- Człowieka III Milenium w ramach Kościoła Powszechnego.

 

Uroczystość Wszystkich Świętych, Montreal - listopad - 1996 
O.Jerzy Naglewski OFMCONV - rektor 
O.Jerzy Żebrowski OFMCONV - asystent 
Rada Duszpasterska

Bliższe informacje dotyczące "MATER VITAE" - MATKI EMIGRANTÓW można uzyskać pisząc na adres:

Misja Św. Wojciecha 
34, 34e Avenue Lachine LACHINE, QC 
H8T 1Z2 CANADA

e-mail: [email protected]